ALLMÄNNA VILLKOR

Jubel AB tillhandahåller en elektronisk tjänst via Internet i form av digitala föreläsningar ("Tjänsten"). Tjänsten säljs genom att Abonnenten (företaget eller privatpersonen som brukar Tjänsten) tecknar ett abonnemangsavtal med Jubel AB ("Avtalet"). Avtalet ger Abonnenten nyttjanderätt till Tjänsten i enlighet med parternas överenskommelse. Abonnenten får tillgång till Tjänsten genom Abonnentens maildomän därigenom ett antal ytterligare användare med samma maildomän kan göra detsamma. Dessa Allmänna villkor gäller för Jubel AB tillhandahållande av Tjänsten till Abonnenten. Dessa Allmänna villkor utgör således en del av det mellan parterna träffade Avtalet.

1. Avtalstid

Avtalet löper månadsvis och förlängs automatiskt med en månad i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen.

2. Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift faktureras för hela avtalstiden efter slutet avtal och enligt Jubel ABs vid var tid gällande prislista. Faktureringsavgift tillkommer för eventuella pappersfakturor. Återbetalning av abonnemangsavgift sker ej under löpande abonnemangsperiod. Prislistan revideras en gång per år. Jubel AB förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift.

3. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta

3.1. Betalning sker mot faktura.

Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Jubel ABs bankkonto senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Jubel AB äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enligt gällande lag.

4. Leverans

Leverans sker genom att Abonnenten får en mailbekräftelse med anvisningar om hur man som användare loggar in i Tjänsten.

5. Reklamation

Abonnenten har rätt att reklamera Tjänsten om dess egenskaper avviker från det som avtalats. Jubel AB följer Allmänna reklamationsnämndens föreskrivna rekommendationer. Önskar Abonnenten använda sin reklamationsrätt kontaktas Jubel AB via mail, [email protected], med nödvändig information såsom kontaktuppgifter och beskrivning av problemet.

6. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Jubel AB.

7. Avstängning av abonnemang

Jubel AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om Abonnenten nyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt. Jubel AB har även rätt att stänga av ett abonnemang och häva Avtalet om Abonnenten inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

8. Teknisk standard

Jubel AB ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Abonnentens operativsystem, datormiljö eller internetuppkoppling. Det åligger Abonnenten att förvissa sig om att Abonnenten och alla andra användare med samma maildomän har erforderlig teknisk standard för nyttjande av den beställda Tjänsten innan Avtalet ingås. Jubel AB förutsätter att Abonnenten har erforderlig teknisk standard.

9. Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

10. Kundtjänst

Jubel ABs kundtjänst tillhandahåller support under vardagar mellan 08-18 via email och chatt. Helger har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med Tjänsten.

11. Övrigt

Vid motstridigheter mellan Avtalet och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde. 

12. Tillämplig lag och tvist

Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Stockholms tingsrätt som första instans.

 

 

INTEGRITETSPOLICY

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Jubel AB, org. Nr 556999-4451, gatuadress Birger Jarlsgatan 76, 11420 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar på vår webbplats, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, företagsuppgifter m.m.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid bearbetning av beställningar av abonnemang

  • Vid kontakter angående eventuella problem

  • Vid korrespondens om frågor och övrig information

  • Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick 

  • Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information

  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.

  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för funktionalitet kritisk för att det ska gå besöka sidan. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill besöka sidan men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: "Inkognitofönster" (Chrome), "Privat fönster" (Firefox) eller "InPrivate-fönster" (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Denna webbplats använder cookies för att hantera inloggning och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och inloggning med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Informationen om inloggning lagras i en så kallad sessionscookie och raderas därför när du stänger din webbläsare. Våra övriga cookies lagrar inte information för att identifiera dig.

Vi använder även cookies som statistikunderlag.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Personuppgiftsansvarig

Jubel AB

Organisationsnummer: 556999-4451

Birger Jarlsgatan 76

11420 Stockholm

Sverige

 

Telefon: 073-700 22 63

E-post: [email protected]

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2021-04-96